Teisės aktai

Vidaus kontrolės politika

Vidaus darbo tvarkos taisyklės

Priešgaisrinės saugos įstatymas

 

Priešgaisrinės saugos įstatymo pakeitimas, reglamentuojantis savanorių ugniagesių veiklą – Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymo Nr. IX-1225 1, 2, 7, 10, 11, 14 ,16, 17, 18 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo V1skyriumi įstatymas

Įgyvendinamieji teisės aktai

Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimas  dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymą

Vidaus reikalų ministro įsakymas dėl įgaliojimų suteikimo įgyvendinant Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymą

Vidaus reikalų ministro įsakymas dėl atlyginimo už sugaištą laiką gesinant ar atliekant gelbėjimo darbus, už dalyvavimą planiniuose kvalifikacijos tobulinimo kursuose (mokymuose ir (ar) pratybose), taip pat už kitų rašytinėse savanoriškos veiklos sutartyje numatytų užduočių atlikimą savanoriams ugniagesiams mokėjimo sąlygų ir tvarkos aprašo bei savanorių ugniagesių veiklos kompensuojamų išlaidų sudėties, jų kompensavimosąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo

Dėl vidaus reikalų ministro 2006 m. birželio 9 d. įsakymo Nr. IV-218 ,,Dėl valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ pakeitimo

Įsakymas dėl savanorių ugniagesių, dalyvaujančių gaisrų gesinimo darbuose, nemokamų periodinių sveikatos patikrinimų tvarkos aprašo patvirtinimo (2015 m. rugsėjo 22 d. Nr. 1-269).

Įsakymas dėl savanorių ugniagesių, dalyvaujančių gesinant gaisrus, sveikatos reikalavimų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo (2015 m. rugsėjo 22 d. Nr. 1-268).

Įsakymas dėl tipinės savivaldybių priešgaisrinių tarnybų veiklos atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo (2015 rugpjūčio 11 d. Nr. 1-226)

Įsakymas dėl savivaldybių priešgaisrinių tarnybų veiklos kokybinių ir kiekybinių rodiklių aprašo patvirtinimo (2015 rugpjūčio 6 d. Nr. 1-221)

Įsakymas dėl savanorių ugniagesių mokymo ir kvalifikacijos tobulinimo tvarkos aprašo patvirtinimo (2015 birželio 15 d. Nr. 1-183)

Įsakymas dėl savanorio ugniagesio pažymėjimo, atpažinimo ženklo ir savanorio ugniagesio pažymėjimo ženklo nuostatų patvirtinimo (2015 m. gegužės 21 d. Nr. 1-160)

Įsakymas dėl savanorių ugniagesių bendrojo fizinio parengtumo reikalavimų ir jų tikrinimo tvarkos  (2015 gegužės 6 d. Nr.1-142)

Scroll to top
Skip to content