PATVIRTINTA
Kalvarijos savivaldybės tarytos
2011 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. T-11-20
(Kalvarijos savivaldybės tarybos
2015 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T-140
redakcija)

 

KALVARIJOS PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO TARNYBOS
NUOSTATAI

 

I SKYRIUS
BENDROJI DALIS

1. Kalvarijos priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnyba (toliau – Tarnyba) yra Kalvarijos savivaldybės biudžetinė įstaiga.
2. Tarnyba yra viešasis juridinis asmuo, turintis savarankišką balansą, antspaudą, spaudus, tikslinio lėšų panaudojimo sąskaitas banke.
3. Tarnybos savininkas – Kalvarijos savivaldybė (toliau – Savivaldybė).
4. Tarnybos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Kalvarijos savivaldybės taryba (toliau – Savivaldybės taryba).
5. Tarnyba vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir potvarkiais, Vidaus reikalų ministerijos, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM teisės aktais, Kalvarijos savivaldybės tarybos sprendimais ir šiais nuostatais.
6. Tarnyba yra nuolatinės parengties civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos dalis, gesinant gaisrus ir atliekant pirminius žmonių bei turto gelbėjimo darbus, bei vykdanti savanorių ugniagesių veiklos organizatoriaus funkcijas.
7. Tarnybos buveinė – Laisvės g. 2, 69214 Kalvarija.

 

II SKYRIUS
SAVININKO TEISES IR PAREIGAS ĮGYVENDINANČIOS INSTITUCIJOS KOMPETENCIJA

8. Tarnybos savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos – Kalvarijos savivaldybės tarybos kompetencija:
8.1. tvirtinti Tarnybos nuostatus;
8.2. priimti sprendimą dėl Tarnybos buveinės pakeitimo;
8.3. priimti sprendimą dėl Tarnybos reorganizavimo ir likvidavimo;
8.4. spręsti kitus Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme, kituose įstatymuose ir Tarnybos nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

 

III SKYRIUS
TARNYBOS VEIKLOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

9. Pagrindinis Tarnybos veiklos tikslas – išsaugoti žmonių gyvybę, sveikatą,valstybės ar savivaldybės įmonių, įstaigų bei piliečių turtą.
10. Tarnyba vykdo šias funkcijas:
10.1. gesina gaisrus, gelbsti žmonių gyvybę, sveikatą, turtą gaisro vietoje, atlieka kitus pirminius gelbėjimo darbus;
10.2. organizuoja Tarnybos darbuotojų taktines pratybas bei užsiėmimus;
10.3. vadovauja gaisro gesinimo darbams, kol atvyksta valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pajėgos;
10.4. organizuoja operatyvų gaisrų gesinimą, žmonių bei turto gelbėjimą , dalyvauja kartu su kitomis tarnybomis gelbstint žmones bei turtą įvykus avarijoms, katastrofoms, gaivalinėms nelaimėms bei likviduojant jų padarinius;
10.5. bendradarbiauja su policijos, krašto apsaugos, elektros, dujų, vandens tiekimo tarnybomis, gesinant gaisrus bei vykdant pirminius gelbėjimo darbus;
10.6. bendradarbiauja su Marijampolės apskrities priešgaisrine gelbėjimo valdyba organizuojant įstaigos darbuotojų bei savanorių ugniagesių mokymą ir pasirengimą likviduojant ekstremaliąsias situacijas, įvykius ir incidentus, dalyvauja organizuojamose pratybose ir mokymuose;
10.7. organizuoja priešgaisrinių komandų materialinį techninį aprūpinimą, reikalingų pastatų įrengimą;
10.8. vykdo savanorių ugniagesių veiklos organizatoriaus funkcijas;
10.9. teikia informaciją Savivaldybės gyventojams priešgaisrinės saugos klausimais.
11. Tarnybos vykdomos veiklos rūšys pagal Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių,
priešgaisrinių tarnybų veikla – 842500.

 

IV SKYRIUS
TARNYBOS VADOVO KOMPETENCIJA, SKYRIMO IR ATLEIDIMO TVARKA

12. Tarnybos vadovas į darbą priimamas konkurso būdu. Tarnybos vadovą į darbą priima ir atleidžia Kalvarijos savivaldybės meras.
13. Tarnybos vadovo pareigos:
13.1. nustatyta tvarka priimti ir atleisti Tarnybos darbuotojus;
13.2. organizuoti Tarnybos darbą, kad būtų įgyvendinami Tarnybos tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos;
13.3. tvirtinti Tarnybos struktūrą, vadovauti jos veiklai, atstovauti Tarnybai įvairiose institucijose, sudaryti sutartis su juridiniais bei fiziniais asmenimis, atsakyti už šių nuostatų laikymąsi, teikti savivaldybės tarybai metinę Tarnybos veiklos ataskaitą;
13.4. vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, nustatyti Tarnybos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką ir užmokestį neviršijant patvirtinto darbo užmokesčio fondo;
13.5. tvirtinti Tarnybos vidaus darbo tvarkos taisykles, darbuotojų pareigybės aprašymus, kitus vidaus tvarkomuosius dokumentus;
13.6. atsakyti už Tarnybos įsigyto turto tinkamą naudojimą ir išsaugojimą;
13.7. pagal savo kompetenciją leisti įsakymus, kitus tvarkomuosius dokumentus;
13.8. užtikrinti racionalų ir taupų biudžeto ir nebiudžetinių lėšų bei turto naudojimą;
13.9. organizuoti bei skatinti savanorių ugniagesių veiklą priešgaisrinės saugos srityje, priimti nustatyta tvarka asmenis į savanorius ugniagesius, išduoti savanorio ugniagesio pažymėjimą ir atpažinimo ženklą, taip pat išbraukti iš savanorio ugniagesio sąrašo.

 

V SKYRIUS
TARNYBOS PADALINIAI

14. Tarnybos uždaviniams ir funkcijoms įgyvendinti steigiami tarnybos struktūriniai padaliniai – ugniagesių komandos:
14.1. Jusevičių ugniagesių komanda;
14.2. Liubavo ugniagesių komanda;
14.3. Sangrūdos ugniagesių komanda.
15. Ugniagesių komandos turi atskirą buveinę ir vadovą – skyrininką.
16. Ugniagesių komanda veikia pagal Tarnybos nuostatus ir Tarnybos vadovo suteiktus įgaliojimus.
17. Ugniagesių komandų skaičių ir jų išdėstymo vietą nustato Savivaldybės taryba.
18. Už ugniagesių komandos veiklą skyrininkai atsiskaito pagal nustatytą tvarką Tarnybos vadovui.

 

VI SKYRIUS
TARNYBOS TURTO IR LĖŠŲ ŠALTINIAI, JŲ NAUDOJIMO TVARKA

19. Savininko Tarnybai perduotas ir Tarnybos įgytas turtas nuosavybės teise priklauso Tarnybos savininkui, o Tarnyba šį turtą valdo, naudoja ir disponuoja juo teisės aktų nustatyta tvarka.
20. Tarnybos lėšų šaltiniai gali būti:
20.1. valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybės biudžeto asignavimai;
20.2. kitos teisėtai gautos lėšos.
21. Tarnyba kaip asignavimų valdytoja, turi teisę naudoti biudžeto lėšas savo vadovaujamai įstaigai išlaikyti ir sąmatose numatytoms priemonėms finansuoti.
22. Tarnybos darbuotojų atlyginimai tvirtinami Tarnybos vadovo, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais bei Vyriausybės nutarimais, neviršijant lėšų, nustatytų darbo užmokesčiui.
23. Savanorių ugniagesių apmokėjimo už darbą gaisro gesinime sąlygos bei su jų atlikta veikla susijusių išlaidų kompensacija nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos priešgaisrinės saugos įstatymu ir Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka.
24. Netinkamą naudoti turtą, nusidėvėjusį ir nereikalingą materialųjį turtą Tarnyba nurašo ar realizuoja Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
25. Lėšas, gautas kaip paramą, Tarnyba naudoja paramos teikėjo nurodymu nuostatuose numatytai veiklai.
26. Tarnybos valstybinį auditą atlieka Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė. Tarnybos veiklos ir išorės finansinį auditą atlieka Savivaldybės kontrolierius (Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba).

 

VII SKYRIUS
ŠALTINIS, KURIAME SKELBIAMI VIEŠI PRANEŠIMAI

27. Tarnybos pranešimai turi būti paskelbti įstatymų nustatytais terminais ir tvarka interneto puslapyje www.kalvarijospagt.lt.
28. Skubūs pranešimai perduodami elektroninių ryšių priemonėmis.

 

VIII SKYRIUS
NUOSTATŲ KEITIMO TVARKA

29. Nuostatų pakeitimą gali inicijuoti savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija ar Tarnybos vadovas.
30. Pakeistus Tarnybos nuostatus tvirtina Kalvarijos savivaldybės taryba.
31. Pakeistus nuostatus pasirašo Tarnybos vadovas.
32. Nuostatų pakeitimai įsigalioja nuo pakeistų nuostatų įregistravimo Juridinių asmenų registre įstatymų nustatyta tvarka.

 

IX SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

33. Tarnyba pertvarkoma, reorganizuojama ar likviduojama savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimu.
34. Tarnyba pertvarkoma, reorganizuojama ar likviduojama Civilinio kodekso, Biudžetinių įstaigų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

Kalvarijos priešgaisrinės apsaugos
ir gelbėjimo tarnybos vadovas Vigitas Merkevičius

 

 

Scroll to top
Skip to content